LABORAL - PENAL - CIVIL

Les nostres àrees de pràctica son:

Dret Laboral

Una altra de les especialitats a destacar en aquest Despatx, és la del Dret Laboral que regula la relació entre empresaris i treballadors. A més d’aquesta relació, aquesta disciplina jurídica s’ocupa de la regulació en matèria de seguretat social.

Assessorem a empreses i treballadors ocupant-nos de defensar els seus interessos davant els jutjats i tribunals o aconsellant convenientment sobre la forma de procedir durant la vigència dels contractes per evitar litigis o preparar-los convenientment.

 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Acomiadaments disciplinaris i objectius.
 • Alta direcció.
 • Negociació col·lectiva.
 • Contractació.
 • Seguretat Social.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Modificació de les condicions de treball i trasllats.
 • Sistemes retributius.

Les nostres actuacions en aquesta àrea de pràctica es realitzen tant en via convencional o extrajudicial com, en cas de ser necessari, en la via judicial o arbitral, en tot el territori nacional, mitjançant la interposició de les demandes i recursos procedents en totes les instàncies i ordres jurisdiccionals o mitjançant l’oposició o contestació als mateixos.

Dret Penal Econòmic

La pràctica professional del Despatx en l’àmbit del Dret penal inclou des de l’assessorament per a la prevenció del delicte en el marc de les persones jurídiques, fins a la defensa i representació dels nostres clients davant els tribunals de justícia, en les següents matèries, entre d’altres:
 • Delictes contra el patrimoni i ordre socioeconòmic.
 • Delictes societaris.
 • Delictes per insolvències punibles.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra el medi ambient.
 • Delictes contra l’ordenació del territori.
 • Delictes comptables i lligats a activitats bancàries i al mercat de valors.
 • Corporate Compliance: responsabilitat penal de les persones jurídiques i programes de prevenció de riscos penals.

Les nostres actuacions en aquesta àrea de pràctica es realitzen tant en via convencional o extrajudicial com, en cas de ser necessari, en la via judicial o arbitral, en tot el territori nacional, mitjançant la interposició de les demandes i recursos procedents en totes les instàncies i ordres jurisdiccionals o mitjançant l’oposició o contestació als mateixos.

Dret Civil

Un altre dels pilars fonamentals del despatx es troba a l’àrea de pràctica del Dret Civil. Oferim als nostres clients un servei complet d’orientació i assessorament en els assumptes derivats de les relacions personals o patrimonials, ja siguin persones físiques o jurídiques:

 • Obligacions i contractes.
 • Dret Immobiliari i de la Construcció.
 • Dret de la Propietat i Registre.
 • Arrendaments Urbans i Rústics.
 • Dret Matrimonial i de Família.
 • Dret de Successions.
 • Arbitratge.

Les nostres actuacions en aquesta àrea de pràctica es realitzen tant en via convencional o extrajudicial com, en cas de ser necessari, en la via judicial o arbitral, en tot el territori nacional, mitjançant la interposició de les demandes i recursos procedents en totes les instàncies i ordres jurisdiccionals o mitjançant l’oposició o contestació als mateixos.